O projekte

Národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný na podporu stability makroekonomiky Slovenska

slogan

 
Projekt "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží. Vysvetľuje, aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena správania spotrebiteľov odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

ČO MÁ V NÁKUPNOM KOŠÍKU SLOVENSKÝ SPOTREBITEĽ

Citeľné zmeny nákupného správania slovenských spotrebiteľov

Spotrebiteľské správanie slovenských občanov sa postupne mení z hľadiska podielu nakúpeného počtu výrobkov v prospech domácich oproti zahraničným výrobkom. V porovnaní nákupov II. polroka 2015 a 2016 si najviac prilepšili a to až o 29%  tukové produkty a toaletný papier. Počet kusov nakúpených základných potravín vzrástol o 12% a z nich cukor až o 21%. Medziročne mierne vzrástla aj kategória mliečnych výrobkov o 4% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Jedinou kategóriou so zápornou výslednou hodnotou -13% je kategória nápoje, v ktorej, čo do počtu nakúpených kusov si pivá vyrobené na Slovensku pohoršili o 28% oproti II. polroku 2016 v porovnaní s II. polrokom 2015.
(GfK Slovakia 2017)

Rozširujeme tému nákupný patriotizmus

"NEPLYTVAJME! S ROZUMOM NAKUPUJME KVALITU Z NAŠICH REGIÓNOV"

V komunikácií budeme klásť apel na rozumnú zložku pri nákupnom rozhodovaní a na ďalšie súvislosti spojené s nákupom domácich produktov.

Po siedmych rokoch, keď sme prostredníctvom vzdelávacieho projektu na podporu ekonomiky Slovenska „Kvalita z našich regiónov“ apelovali na pocity slovenských spotrebiteľov heslami  „S hrdosťou si pýtajme slovenské“, alebo „S dôverou kupujme  Kvalitu z našich regiónov“ sa môžeme na základe merania výsledkov správania slovenských spotrebiteľov pustiť už aj do zložitejších tém,  spojených s nákupným správaním. Tento rok sa budeme  venovať oblastiam, ktoré budú poukazovať na rozumovú zložku nášho správania pri nakupovaní. Budeme apelovať na rozum a zdravé rozhodovanie pri každodenných nákupoch.
 
Z viacročných prieskumov GfK a medziročných porovnaní vyšli potešiteľné výsledky v tom, že si  spotrebitelia uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania na makroekonomiku krajiny v ktorej žijú. Na takomto základe sa dá stavať a ísť ďalej v komunikácii s občanmi. Dozrel čas, na rozšírenie komunikácie so spotrebiteľom o ďalšie, súvisiace oblasti, ako je neplytvanie potravinami či surovinovými zdrojmi a upriamenie ich pozornosti na hodnoty, ktoré sú v nich ukryté a ako sa k nim správať. Dozrel čas  na poukázanie ďalších súvislosti, ktoré sú spojené s nakupovaním domácich produktov, teda nielen na dopad na našu ekonomiku, ale aj na naše zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života, za ktorú nesieme zodpovednosť a ktorú vytvárame  na základe nášho správania počas života.

Dôvody vzniku projektu Kvalita z našich regiónov (KZNR)
 • Nedostatočný a stále klesajúci záujem slovenského spotrebiteľa o domáce výrobky
 • Dlhodobý nepriaznivý vývoj v agropotravinárskom sektore na Slovensku
 • Úbytok pracovných miest a investícií v prvovýrobe a výrobe
 • Zmena štruktúry osídlenia a krajinotvorby
 • Spoliehanie sa na otvorenú ekonomiku a nedocenenie podpory dopytu na domácom trhu
 • Absencia systémového prístupu komunikácie so spotrebiteľom
Ciele projektu KZNR
 • Vzdelávať spotrebiteľa, prečo je potrebné nakupovať domáce produkty, ako funguje ekonomika a ako sa aj občan môže podieľať svojim nákupným správaním na zlepšení kvality života spoločnosti v ktorej žije, aký to má dopad na zlepšenie školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, zamestnanosti...
 • Podpora kúpy slovenských potravinárskych, nepotravinárskych výrobkov a využívania domácich služieb formou kampaní a ďalších komunikačných aktivít
 • Označenie výrobkov a služieb na základe splnenia kritérií k udeleniu ochrannej známky KZNR
 • Spájať všetkých účastníkov trhu. Vytvárať synergie spolupráce medzi obchodom, výrobou, prvovýrobou, zákonodarnou a výkonnou mocou, profesijnými združeniami, samosprávou, médiami so zameraním na komunikáciu so spotrebiteľom
 • Zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov prostredníctvom zmeny nákupného správania občanov Slovenska (tvorba nových pracovných miest, zvýšenie tvorby HDP, vyvolanie potreby investícií ...)
 • Zlepšiť vzťahy medzi obchodom a ich dodávateľmi na základe dobrovoľného nastavenia ich vzťahov a transparentnosti
 • Podporiť domáci cestovný ruch prostredníctvom synergie  informačných kampaní
 • Podporiť stavovskú česť a hodnotu povolaní a takto zlepšiť štruktúru potrebných povolaní na trhu práce v spolupráci s viacerými účastníkmi trhu
 • Vzdelávať ohľadom významu kvality produktov a ich súvislosť zo zdravotným stavom jednotlivca a spoločnosti
 • Vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú
Piliere projektu – zásady riešenia
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Edukácia spotrebiteľa
 • Systémové a komplexné riešenie
 • Partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
 • Označovanie výrobkov z potravinárskeho a nepotravinárskeho sektoru a služieb
 • Synergia komunikácie
 • Transparentnosť a dobrovoľnosť