O projekte

Národný vzdelávací projekt spoločenskej zodpovednosti zameraný na podporu stability makroekonomiky Slovenska

Kvalita_je_zdravie

 
Projekt "KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV" je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží. Vysvetľuje, aký dopad bude mať väčšia preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena správania spotrebiteľov odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

Dôvody vzniku projektu Kvalita z našich regiónov (KZNR)
 • Nedostatočný a stále klesajúci záujem slovenského spotrebiteľa o domáce výrobky
 • Dlhodobý nepriaznivý vývoj v agropotravinárskom sektore na Slovensku
 • Úbytok pracovných miest a investícií v prvovýrobe a výrobe
 • Zmena štruktúry osídlenia a krajinotvorby
 • Spoliehanie sa na otvorenú ekonomiku a nedocenenie podpory dopytu na domácom trhu
 • Absencia systémového prístupu komunikácie so spotrebiteľom
Ciele projektu KZNR
 • Vzdelávať spotrebiteľa, prečo je potrebné nakupovať domáce produkty, ako funguje ekonomika a ako sa aj občan môže podieľať svojim nákupným správaním na zlepšení kvality života spoločnosti v ktorej žije, aký to má dopad na zlepšenie školstva, zdravotníctva, infraštruktúry, zamestnanosti...
 • Podpora kúpy slovenských potravinárskych, nepotravinárskych výrobkov a využívania domácich služieb formou kampaní a ďalších komunikačných aktivít
 • Označenie výrobkov a služieb na základe splnenia kritérií k udeleniu ochrannej známky KZNR
 • Spájať všetkých účastníkov trhu. Vytvárať synergie spolupráce medzi obchodom, výrobou, prvovýrobou, zákonodarnou a výkonnou mocou, profesijnými združeniami, samosprávou, médiami so zameraním na komunikáciu so spotrebiteľom
 • Zlepšovanie makroekonomických ukazovateľov prostredníctvom zmeny nákupného správania občanov Slovenska (tvorba nových pracovných miest, zvýšenie tvorby HDP, vyvolanie potreby investícií ...)
 • Zlepšiť vzťahy medzi obchodom a ich dodávateľmi na základe dobrovoľného nastavenia ich vzťahov a transparentnosti
 • Podporiť domáci cestovný ruch prostredníctvom synergie  informačných kampaní
 • Podporiť stavovskú česť a hodnotu povolaní a takto zlepšiť štruktúru potrebných povolaní na trhu práce v spolupráci s viacerými účastníkmi trhu
 • Vzdelávať ohľadom významu kvality produktov a ich súvislosť zo zdravotným stavom jednotlivca a spoločnosti
 • Vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú
Piliere projektu – zásady riešenia
 • Spoločenská zodpovednosť
 • Edukácia spotrebiteľa
 • Systémové a komplexné riešenie
 • Partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu
 • Označovanie výrobkov z potravinárskeho a nepotravinárskeho sektoru a služieb
 • Synergia komunikácie
 • Transparentnosť a dobrovoľnosť
Výsledky vzdelávacieho  projektu KZNR
 • Zmena spotrebiteľského správania občanov Slovenska v prospech kúpy domácich výrobkov. Z prieskumov GfK vyplýva, že prepad kúpy slovenských výrobkov sa zastavil a v porovnaní rokov 2012/2013 sa podiel nákupov zvýšil o 5% v prospech domácich výrobkov z 54% na 59%, čo predstavujem 300 miliónov EUR a potenciál tvorby pracovných miest v agropotravinárskom sektore
 • Vytvorila sa synergia spolupráce naprieč všetkými účastníkmi trhu, čo vytvorilo vhodné podmienky na podporu predaja domácich výrobkov. Partnermi projektu a jeho kampaní sa stali výrobcovia, pestovatelia, obchodníci, samospráva, štátna správa, združenia, médiá... Založenie Potravinárskeho klástra ako súčasti INICIATÍVY ZOCR SR a PKS.
 • Zlepšuje sa schopnosť spotrebiteľov rozoznávať domáce a zahraničné výrobky. Medziročne je to posun k lepšiemu o cca 12%. V roku 2013 už 59% spotrebiteľov nemá s rozoznávaním  žiadne problémy, 39 % len  občas a 2% majú s rozoznávaním problém.
 • Podpora predaja slovenských výrobkov. Od roku 2013 je  možné po splnení podmienok dostať oprávnenie označovať výrobky ochrannou známkou KZNR. Od roku 2014 aj v HoReCa segmente, čo má potenciál ďalšej podpory kúpy slovenských výrobkov.
 • Spotrebiteľ deklaruje, že je ochotný si priplatiť za kvalitné domáce produkty. Medziročne toto % narastá v rozmedzí od 1 až do7%, čo vytvára potenciál reálnosti splnenia cieľov projektu.
 • Založenie Občianskeho združenia KZNR. Ku kúpe domácich výrobkov až 80% spotrebiteľov motivuje projekt KZNR (prieskum Gfk). Cieľom OZ je vytvoriť hnutie spotrebiteľov na podporu domácich výrobkov a služieb
 • Vzdelávacie aktivity zamerané na rôzne cieľové skupiny: V roku2012 „Remeslo má zlaté dno“ zamerané na druhý stupeň ZŠ, V roku 2014 „Akadémia podnikania v poľnohospodárstve“ zamerané na farmárov
Budúcnosť projektu – aktívny občan v spolupráci s ostatnými účastníkmi trhu
 • Národný deň na podporu ekonomiky Slovenska „Pýtajme si slovenské“ vytvorenie tradície od roku 2014 pripadajúci na svetový deň potravín 16.októbra. V tento deň si občania Slovenska budú aktívne pýtať slovenské výrobky nielen v obchodoch, ale aj v reštauráciách, kaviarňach, baroch ...V spolupráci so ZMOS pomôcť myšlienke aj v stravovacích zariadeniach pre deti a mládež
 • Postupnými krokmi sa venovať témam, ktoré svojim obsahom zapadajú do súkolia fungovania makroekonomiky a nesú v sebe potenciál synergie
 • Nachádzať stále viac nadšených ľudí a organizácií, ktorí pochopia, že len vzájomnou spoluprácou a aktívnym prístupom dospejeme k zlepšeniu stavu spoločnosti
Projekt vzdeláva spotrebiteľa prostredníctvom spolupráce jednotlivých účastníkov trhu:

schema